Doğan Holding Çelik Halat’taki hisselerini satma kararı aldı

Doğan Holding, sadeleşme, dijitalleşme ve odaklanma gibi projelerle portföy yapısını dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Çelik Halat için verilen teklifi olumlu olarak değerlendirdi. Doğan Holding, 12.10.2022 tarihi itibarıyla Çelik Halat ve Tel San. A.Ş. firmasının bünyesinde bulunan %69,83 hissesinin; %75’ine karşılık gelen kısmını Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve %25’ine karşılık gelen kısmını ise Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına devretme kararı aldı. Çelik Halat hisselerinin %30,17’si Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Doğan Holding’e ait söz konusu payların devir işlemleri ise Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

TOPLAM 27.000.000 EURO

Şirketten konuyla ilgili olarak KAP’ta yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 12.10.2022 tarihli Kararı’nda özetle;

1) Şirketimizin doğrudan bağlı ortaklığı Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.’nin (“Çelik Halat”) 41.500.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 69,83 oranındaki, toplam 28.980.815,63 Türk Lirası itibari değerde 28.980.815,63 adet payın;

– % 75 oranına isabet eden kısmının, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve

– % 25 oranına isabet eden kısmının ise, Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“Alıcılar”)

yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda 27.000.000,- AVRO bedel (“”Satış Bedeli””) ve ‘Pay Devir Sözleşmesi’ üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına (“İşlem”),

2) Söz konusu İşlem’in koşulları ve taraflarının hak ve yükümlülüklerine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi’nin tüm hükümleri, ekleri ile Pay Devir Sözleşmesi tahtında yer alan Pay Devir Sözleşmesi veya İşlem uyarınca imzalanması öngörülen veya bunlarla bağlantılı tüm sözleşme veya protokollerin (tüm belgeler birlikte “Sözleşmeler” olarak anılacaktır) kabulüne ve Şirketimiz ile Alıcılar arasında akdedilmesine,

3) İşlem’in, Alıcılar tarafından Rekabet Kurumu’na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmelerde belirtilen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına,

4) Çelik Halat sermayesindeki paylara ilişkin satış ve devir işleminin;

– Söz konusu payların; Şirketimizin kamuya açıklanmış son finansal tabloları olan 30.06.2022 tarihli finansal tablolarına göre değerinin varlık (aktif) toplamına oranının % 0,8024 olması,

– İşbu Yönetim Kurulu Karar tarihinden bir önceki gün olan 11/10/2022 tarihinde saat 15:30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan alış ve satış kurunun ortalaması üzerinden hesaplanan toplam Satış Bedeli’nin; işbu Yönetim Kurulu Karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan Şirketimiz değerine oranının % 4,3496 olması ve ayrıca

– İşleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının % 0,1143 olması

sebepleriyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin ilgili hükümleri kapsamında “önemli nitelikte işlem” mahiyetinde olmadığından Şirketimiz pay sahipleri açısından “ayrılma hakkı”nın doğmadığına,

karar verilmiş olup söz konusu Karar’a istinaden Şirketimiz ile Alıcılar arasında 12.10.2022 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi’ akdedilmiştir. Mezkur Sözleşmeye istinaden, 36.066.100 Türk Lirası tutarındaki ön ödeme 12.10.2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz hesaplarına intikal etmiştir.

Pay devrine ilişkin önemi haiz hususlar; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği’ hükümleri kapsamında süreç içerisinde özel durum açıklamalarına ayrıca konu edilecektir.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.”

YORUM