Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) aracı kurum kalkınma ve yatırım banklarının yapacağı değerlemeler konusunda yeni kriterler getirdi.

SPK’nın haftalık bülteninde konuyla ilgili detaylar şöyle:

Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;
1. Aracı kurumlar ile kalkınma ve yatırım bankalarının;
i. Genel müdür, müfettiş, iç kontrol elemanı ve portföy aracılığı birim yöneticisi gibi sermaye piyasası mevzuatı uyarınca münhasırlık şartı öngörülen unvanlar ile genel saklamadan sorumlu birim ve risk yönetim birimi gibi münhasıran oluşturulması gereken birimlerde çalışanların değerleme faaliyeti yürütmemesi,
ii. “Kurumsal Finansman” biriminde veya oluşturulmuş benzer nitelikteki özel bir birimde “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” veya “Türev Araçlar Lisansı”na sahip biri yönetici, diğeri ona bağlı olarak çalışacak münhasıran en az 2 çalışanın bulunması, asli fonksiyonunun yanı sıra değerleme faaliyeti de yürütecek “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” veya “Türev Araçlar Lisansı”na sahip diğer personelin, söz konusu değerleme faaliyetlerini, Kurumsal Finansman biriminin (veya benzeri birimin) sorumlusunun gözetiminde ve sorumluluğunda yürütmesi ve değerleme raporlarının hazırlayanın yanı sıra birim yöneticisinin imzasını da ihtiva etmesi,
iii. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) ve kendileri nezdindeki çalışan görev dağılımının (i) ve (ii) bentlerindeki hususlara dikkat edilerek sürekli güncel halde tutulması hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri,
gerektiği,

2. Bağımsız denetim şirketleri ile danışmanlık şirketlerinin değerleme yapacak lisans sahibi çalışanlarını SPL’ye bildirmeleri ve bu bilgilerin güncel halde tutulması hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerektiği,

3. Söz konusu listelere alınma başvurusundaki şartların değişmesi ve/veya kaybedilmesi durumunda ilgili kuruluş tarafından 6 iş günü içerisinde Kurulumuza yazılı olarak bilgi verilmesinin ve şartların kaybedilmesi durumunda gerekli koşulların 3 ay içerisinde sağlanmasının, ancak her halükarda değerleme raporunu imzalama aşamasında gerekli koşulları sağladığının tevsikinin ilgili kuruluşun sorumluluğunda olduğu ve her yıl Aralık ayında bu koşulların halen sağlandığına dair ek beyan verilmesi gerektiği hususlarının kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.