Sabri Sarıoğlu otel satın alıyor

Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın yıl­dı­zı Sab­ri Sa­rı­oğ­lu da ti­ca­re­te adım atı­yor. Bugün gazetesinin haberine göre Sa­rı­oğ­lu, İstanbul Şiş­ha­ne­’de otel al­mak için kol­la­rı sı­va­dı. Ga­la­ta­sa­ra­y’­la se­zon so­nu söz­leş­me­si bi­te­cek olan Sa­rı­oğ­lu’nun, ön­ce­ki gün Şiş­ha­ne­’de otel bak­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Bir­çok fut­bol­cu gi­bi sa­ha­lar­dan ka­zan­dı­ğı­nı ti­ca­re­te ya­tır­ma­ya ka­rar ve­ren Sa­rı­oğ­lu, bu­nun için de ke­se­nin ağ­zı­nı so­nu­na ka­dar aç­tı. Sa­rı­oğ­lu, Şiş­ha­ne­’de sa­tın ala­ca­ğı bi­na­yı res­to­re edip ote­l­e dö­nüş­tü­re­cek. Bu­nun için ­de Sa­rı­oğ­lu­’nun ce­bin­den 2.5 mil­yon Eu­ro ya­ni yak­la­şık 8 mil­yon li­ra­ çı­ka­cak. Önü­müz­de­ki yıl fa­ali­ye­te ge­çi­re­ce­ği ote­lin adı­nın ‘Re­iz Ote­l’ ola­ca­ğı öğ­re­nil­di.

KENAN İMİRZALIOĞLU DA CİHANGİR’DE OTEL AÇTI

Oyun­cu Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu­ da Ta­lim­ha­ne­’de al­dı­ğı bi­na­yı res­to­re et­tik­ten son­ra Bu­tik otel ola­rak hiz­me­te sok­tu. İmir­za­lı­oğ­lu en son Ci­han­gir’de Ağa Bah­çe So­kak’ta yer alan es­ki bir bi­na­yı sa­tın al­dı. Ya­kı­şık­lı oyun­cu­nun bi­na­yı 1.3 mil­yon TL’ye sa­tın al­dı­ğı id­di­a edi­li­yor.

SABRİ’NİN BU SEZONKİ KAZANCI 2,2 MİLYON EURO

Ünal Ay­sal yö­ne­ti­miy­le kad­ro dı­şı ka­lan Sab­ri, Duy­gun Yar­su­va­t’­ın ba­şa gel­me­siy­le af­fe­dil­miş ve söz­leş­me yap­mış­tı. Ha­zi­ran ayın­da ya­pı­lan söz­leş­mey­le 31 ya­şın­da­ki fut­bol­cu 1.6 mil­yon eu­ro (4.8 mil­yon li­ra) üc­ret ala­cak. Sab­ri, 15 maç oy­nar­sa 300 bin li­ra, 30 maç oy­nar­sa 300 bin li­ra da­ha ka­za­na­cak. Ye­ni maç ba­şı üc­re­ti de 45 bin li­ra­ya çık­mış du­rum­da. Ya­ni Sab­ri ye­ni se­zon­da 30 maç­ta for­ma gi­yer­se ka­zan­cı 6.8 mil­yon li­ra (2.2 mil­yon eu­ro) ola­cak.

EŞİNE 2.5 MİLYON LİRALIK LAMBORGHINI ALMIŞTI

Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu’na aldığı Lamborghini ile de uzun süre gündemde kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, 2.5 milyon TL ödediği spor otomobili daha sonra tepkiler üzerine satıp, 565 bin TL değerinde Porsche Cayenne almıştı.