Tuba Büyüküstün İtalyanca şarkıyla fethetti

Ferzan Özpetek’in yeni filminde rol verdiği Tuba Büyüküstün, ünlü yönetmenin dikkatini söylediği İtalyanca şarkıyla çekti.

Tu­ba Bü­yü­küs­tün, Ka­ra Pa­ra Aşk di­zi­sin­de­ki ro­lü için öğ­ren­di­ği İtal­yan­ca­’nın mey­ve­le­ri­ni top­la­ma­ya baş­la­dı.

Dün­ya­ca ün­lü yö­net­me­ni­miz Fer­zan Öz­pe­te­k’­in ye­ni fil­min­de Matt Dil­lon ve Josh Har­nett gi­bi iki star­la baş­ro­lü pay­la­şa­cak olan Bü­yü­küs­tün, son di­zi­sin­de söy­le­di­ği İtal­yan­ca şar­kı sa­ye­sin­de ka­ri­ye­ri­nin en önem­li pro­je­sin­de yer al­ma fır­sa­tı bul­du. Ya­şa­mı­nı İtal­ya­’da sür­dü­ren Öz­pe­te­k’­in, Bü­yü­küs­tü­n’­ün İtal­yan­ca per­for­man­sı­nı gö­rün­ce et­ki­le­nip kal­bi­ni fet­het­ti­ği or­ta­ya çık­tı.

ÇE­KİM­LER Nİ­SA­N’­DA START ALA­CAK

Öz­pe­tek, he­nüz adı bel­li ol­ma­yan 11’in­ci fil­mi­nin çe­kim­le­ri­ne ni­san ayın­da baş­la­ya­cak. Film, bir­kaç gün­lü­ğü­ne an­ne­si­ni zi­ya­ret et­mek için İs­tan­bu­l’­a ge­len fa­kat uzun sü­re ka­lan bir yö­net­me­nin hi­ka­ye­si­ni an­la­ta­cak. Öz­pe­tek se­nar­yo­yu ken­di yaz­dı­ğı Ros­so İs­tan­bul ad­lı ki­ta­bın­dan uyar­la­dı.

ROLLERİ İÇİN YABANCI DİL ÖĞRENDİLER

Sezin Akbaşoğulları: Al­tın Ko­za ödül­lü oyun­cu Se­zin Ak­başoğul­la­rı baş­rol oy­na­dı­ğı ‘Ya­ban­cı­’ ad­lı film­de­ki ro­lü için Ül­kü Du­ru­’dan Fran­sız­ca ders­le­ri al­dı. Film­de 80 ih­ti­la­lin­den son­ra Fran­sa­’ya il­ti­ca eden bir ai­le­nin kı­zı­nı can­lan­dır­dı.

Berrak Tüzünataç: Yö­net­men Shah­ram Ali­di’nin Can­nes Film Fes­ti­va­li­’ne gön­de­ri­le­cek fil­min­de rol alan Ber­rak Tü­zü­na­taç, Kürt­çe öğ­ren­di. Ünlü oyuncu çok zorlandığını söylemişti.

Melis Birkan: Güzel oyuncu, rol al­dı­ğı ilk ti­yat­ro oyu­nun­da Al­man­ca öğ­ren­mek zo­run­da kal­dı. Bir­kan, “Ro­lü tek­lif eder­ken ba­na kim­se ‘Al­man­ca bi­li­yor mu­su­n’ di­ye sor­ma­dı. Bir ar­ka­da­şı­mın an­ne­si Al­man onun­la ça­lış­tı­m” de­di.Bugün