Bakanlıkça hazırlanan Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı. Sağlık hizmeti sunan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait, Bakanlıkça verilen izin, uygunluk belgesi ve ruhsatla faaliyet gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseselerini kapsayan yönetmelikte, bu tesislerin denetlenmesi ve uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Buna göre, sağlık tesisleri ve sağlık hizmet sunum alanları, olağan, olağan dışı ve süre sonu denetim olmak üzere üç şekilde denetlenecek. Ayrıca Bakanlıkça belirlenmiş tıbbi uygulamalara ve tıbbi endikasyonlara uygunluğunun tespiti amacıyla hasta dosyası, elektronik kayıt sistemleri, tıbbi fotoğraf, tıbbi görüntüleme, rapor ve diğer ilgili bilgi ve belgeler üzerinden veya kısaca "e-denetim" olarak adlandırılan Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi kullanılarak inceleme, denetim ve değerlendirme yapılabilecek. Bu kapsamda, Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşları veya üniversitelerden uzmanların katılımıyla en az üç kişilik inceleme, denetim ve değerlendirme komisyonu kurulacak. Gerekli hallerde birden fazla komisyon oluşturulabilecek. Komisyonun görev ve yetkisi, ilgili sağlık hizmet sunum alanı ve belirlenen denetim süresi ile sınırlı olacak.SAĞLIK TESİSİ YETKİLİSİ İKİ KEZ UYARILACAK, ÜÇÜNCÜSÜNDE GÖREVİNE SON VERİLECEKDenetim kapsamında ilgili sağlık tesisinden istenen bilgi ve belgelerin, Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen internet adresine eksiksiz ve zamanında girilmesi veya basılı olarak komisyona iletilmesinden, koordinatör ve ilgili sağlık tesisi yetkilisi sorumlu olacak. Bu sorumluluğunu yerine getirmeyen sağlık tesisi yetkilisi iki kez uyarılacak, üçüncüsünde ise görevine son verilecek ve 3 yıl süreyle hiçbir sağlık tesisinde mesul müdürlük yapamayacak.İZİNSİZ, RUHSATSIZ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN MERKEZLER KAPATILACAKYönetmelikle, mevzuat ve Bakanlık düzenlemelerine aykırı olarak yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunduğu, tanı ve tedaviye yönelik işlem ve tıbbi uygulamaların yapıldığı tespit edilen gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine yönelik önemli yaptırımlar getirildi. Buna göre, herhangi bir kurumdan verilmiş ruhsat, izin veya faaliyet belgesi bulunmayan yerler valilikçe kapatılacak ve ilgili kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Herhangi bir kurum mevzuatı kapsamında ruhsatı bulunan iş yerleri ise valilikçe sağlık hizmeti sunumu faaliyetinden menedilerek, ilgili kişiler hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca ruhsatı düzenleyen kuruma ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere gerekli bildirimler yapılacak.BAKANLIK VEYA VALİLİK ONAYIYLA ORTAK DENETİM YAPILABİLECEKDenetimlerin planlanması, koordinasyonu, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve raporlanması, aksi bildirilmedikçe e-denetim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Birden fazla kamu kurum veya kuruluşunu ilgilendiren konularda, Bakanlık veya valilik onayıyla ortak denetim yapılabilecek. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında sağlık tesisinin tabi olduğu mevzuatta fiilin karşılığı olarak belirlenmiş olan idari yaptırımlar; uyarı, süre verilmesi, sağlık tesisinin bir kısmında veya tamamında faaliyetin durdurulması, ruhsat veya faaliyet izninin askıya alınması veya iptali, idari para cezası verilmesi, mesul müdürlük görevine son verilmesi veya adli mercilere suç duyurusunda bulunulması şeklinde uygulanacak. Faaliyetin durdurulması, ruhsat veya faaliyet izninin askıya alınması veya iptali cezaları Bakanlık oluru, idari para cezaları ile diğer yaptırımlar ise valilik oluruyla hayata geçirilecek.HASTA HAKLARI İHLALİ YAPAN TESİSLERDE İLGİLİ BİRİMİN FAALİYETİ DURDURULACAKHasta hakları ihlalinin yapıldığı tespit edilen sağlık tesislerinde ihlalin gerçekleştiği ilgili birimin faaliyeti, uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine valilikçe durdurulacak ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlemler yapılacak. İlgili birim; acil servis, tıbbi laboratuvar, görüntüleme ve yoğun bakım gibi hastaların tanı ve tedavisinde hayati önemi haiz tıbbi hizmet birimi ise bu birimin, uygun şartlar sağlanana kadar aynı ilde müdürlükçe belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanacak.MEVZUATA AYKIRI İLAVE ÜCRET ALAN MERKEZLERE İDARİ PARA CEZASIAcil sağlık hizmeti ve mevzuat gereği ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerinden mevzuat hükümlerine aykırı olarak ilave ücret alındığı tespit edilen sağlık tesisleri hakkında ilk tespitte bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası verilecek ve fazla alınan ücret iade edilecek. İkinci tespitte idari para cezası bir kat artırılarak uygulanacak, üçüncü tespitte ise sağlık tesisinin poliklinik faaliyeti bir gün süreyle durdurulacak. Tüm bu aşamalarda da fazla alınan ücretin iadesi yapılacak. Ayrıca faaliyet durdurma cezası verilmesinin gerekçesini belirten, müdürlük mührü ve müdürün imzasının bulunduğu yazılı bir açıklama, sağlık tesisinin girişine asılacak ve ceza bitimine kadar asılı kalacak. İdari para cezalarının hesaplanmasında; ilgili sağlık tesisinin, idari para cezasına esas teşkil eden fiilin işlendiği tarihten bir önceki aya ait brüt hizmet geliri esas alınacak. İl denetim birimleri, denetim ekiplerinin görev, yetki ve sorumlulukları, personele bu konuda verilecek eğitimlere ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit edilen uygunsuzluklar hakkında tespitin yapıldığı tarihte yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.