Beylikdüzü’nde milyar dolarlık imar vurgunu!

featured

Beylikdüzü’nde imara aykırı bir şekilde inşa edilen, imar mevzuatında konut alanı olarak geçen, hayali bloklar üzerinden 125 dükkan ve ofis yapılan, kanuna aykırı bir şekilde tapu çıkartılan ve üstüne üstlük imar verilemeyecek olan ve yıkılması gereken dükkanlara İşyeri Açma ve İzin Ruhsatı verilmesi kamuoyunda şaşkınlık karşılandı.

Gelecek Gündem’in özel haberine göre Beylikdüzü’nde ikamet eden Vatandaş Hasan Basri Akın’ın akıllara durgunluk veren mücadelesi.
Kameroğlu İnşaatta tapuda olmayan hayali blokların tapu tecilinin yapıldığı iddia eden Akın, Kameroğlu İnşaatın ruhsatın PARSELİN KULLANMA AMACI kısmına “KONUT + TİCARET” yazmak suretiyle hileli davranıldığını sadece KONUT yapılabilecek olan parseller üzerinde toplam 1.693 adet konut ve 125 adet ticari amaçlı DÜKKAN ve OFİS inşa edilerek imar kirliliği oluşmasına sebep olunduğunu söyledi.
Hasan Basri Akın aynı zamanda imar mevzuatına aykırı bir biçimde inşa edilen L ve F blokların hayali olduğunu ve üstüne üstlük olmayan yerlere tapu çıkarıldığını belirterek, milyarlık bir imar yolsuzluğu yaşandığını, ilgililerin ise bu durumu seyrettiğini iddia etti.

Vatandaş Akın, mevcut Belediye Başkanı ve eski Belediye Başkanı, İmar Şehircilik Müdürlüğü personeli, Yapı Denetim Şirketi yetkilileri, Kameroğlu İnşaat Yetkilileri, Tapu Müdürlüğü ilgili personelleri ve İmara aykırı yapıya su, doğalgaz, elektrik ve internet hizmeti veren tüm kurum yetkilileri hakkında ilginç iddiaları gündeme getiren Hasan Basri Akın, bölgenin en büyük imar vurgunu olduğunu ve imar mevzuatına aykırı bir şekilde yapılan Kameroğlu İnşaatla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Anayasa’nın “56. Maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmüyle vatandaşlara çevreyi koruma hakkı ve görevi verildiğinin altını çizen Hasan Basri Akın, Türk Ceza Kanunu 184. Maddesi ise İmar kirliliğine neden olanlar hakkında bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını hükmektiğini, İmar Kanunu 32 ve 42. Maddelerinin ise bu suçun işlenmesi halinde yapının yıkılmasından para cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanmasını emrettiğini söyledi.

KONUT YAPILABİLECEK ALANDA İMAR MEVZUATINA AYKIRI 125 ADET DÜKKAN VE OFİS YAPILDI
1- 18.08.2016 tarihli Yapı Ruhsatlarında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı oluruyla ruhsat üzerindeki “PARSELİN KULLANMA AMACI” kısmına “KONUT + TİCARET” yazmak suretiyle hileli davranıp sadece KONUT yapılabilecek olan parseller üzerinde toplam 1.693 adet konut ve 125 adet ticari amaçlı DÜKKAN ve OFİS inşa edilerek imar kirliliği oluşmasına sebep olunmuştur.
2- “Konut Fonksiyonlu parsellere (yol boyu ticaret kararı alınmış olanlar hariç) konut dışında hiçbir yapı yapılamaz” yasa çok açık olmasına ve İBB Beylikdüzü Nazım İmar Planı’nda konut fonksiyonunda kalmakta olduğu ve ticaret kullanıma ilişkin bir karar bulunmadığı halde ticaret yerleri yapılmıştır.
Yine Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü Kaymakamlığı’na gönderilen cevap yazısında bu parsellerin Konut Alanında kaldığı belirtilmektedir.
3- Yapı yaklaşma mesafeleri olarak ayrılan alanlarda bina yapılamaz.
Planlı Alanlar imar Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre yapı çekme mesafeleri içerisinde kalan alanlara 125 ada 2 parselde “L” blok adıyla 79 adet, 124 ada 3 parselde ise “F” blok adıyla 46 adet dükkan ve ofisler yapılarak mevzuata aykırı hareket edilerek suç işlenmiştir
4- Hayali bloklar adına tapu tescili yapılmıştır.
124 ada 3 parseldeki blokların altına ve yapı yaklaşma alanlarına mevzuata aykırı olarak yapılmış olan 46 adet dükkan ve ofis bulunmuş oldukları bloklar üzerinden kaydedilemediği için “F” ve 125 ada 2 parseldeki 79 adet dükkan ve ofislerde aynı şekilde “L” blok adıyla hayali bir blok adına kaydedilmiştir.
F ve L blok adıyla gerçekte var olmayan hayali bloklar adına tapu tescili yapılmıştır.
Proje alanında bu isimle bloklar yoktur.
5- Mevzuata aykırı bir şekilde yapılan, tapu çıkartılan ve hayali olan bu dükkan ve ofislere, Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesinin akabinde de İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı verilmek suretiyle suç işlenmeye devam edilmektedir.
6- 125 ada 2 parsel ile 124 ada 3 parsel sayılı yerlerin meri imar planında KONUT alanında kaldığı, zemin katlarda yapılan ticari bölümlerin ilgili mevzuatlarda açıklanan kapsama uygun olarak projelendirildiği, 125 ada 2 parselde düzenlenen Yapı Ruhsatları incelendiğinde A,B,C,D,E.F.G.H.I blokların MESKEN olarak, “L” bloğun ise ticari olarak ruhsatlandırıldığı, L” Bloğun zemin kat ve 1 bodrum kattan ibaret 79 adet DÜKKANDAN oluştuğu, 124 ada 3 parselde ise A,B,C,D,E blokların MESKEN olarak, “F” bloğun TİCARİ olarak ruhsatlandırıldığı, yine “F” bloğunda zemin kat ve 1 bodrum kattan ibaret 46 adet DÜKKANDAN oluştuğunun görüldüğü kat irtifakı projelerinin de bu doğrultuda onaylanarak Tapu Müdürlüğü’ne gönderildiği ortaya çıktı.
Hasan Basri Akın, hukuk mücadelesine devam ederken, geçtiğimiz günlerde Kameroğlu inşaatta mahkemenin tayin ettiği bilirkişi keşif yaptı.
Akın İstanbul 7. İdare Mahkemesi’ne keşif öncesinde aşağıda ki bilgi notunu bir dilekçeyle verdi.

***14. HD.8.6.2010 Tarih. 2010/3897 Esas. 2010/6681 Karar. “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26 ve 27. maddelerindeki hükümler gereğince yasadaki ayrık durumlar hariç her turlu inşaatın yetkili mercideki alınacak ruhsat ve yetkili merciin onayladığı plana uygun yapılması gerekir.
Şayet bir inşaata ruhsatsız başlanmış veya ruhsat olmakla birlikte inşaat ruhsatın eki olan projesine aykırı yapılmışsa o inşaat “kaçak inşaat” kabul edilir ve aynı yasanın 32. maddesi uyarınca da yıkıma tabi tutulur.
Yasalar uyarınca yıkımı zorunlu olan bir yerin ekonomik değer olarak varlığı da düşünülemez.
1-) İmar planlarıyla belirlenen parsel kullanım fonksiyonu yeni bir imar planı değişikliği yapılmadan değiştirilemez, parsel başka bir amaçla kullanılamaz.
125 ada 2 parsel ve 124 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar konut imarlı olup başka bir amaçla kullanılamaz.
Ancak yol boyu ticaret kararı alınmışsa yola cepheli binaların altında yönetmelikle belirlenen konularda faaliyet göstermek üzere ticari alanlar yapılabilir.
Fakat bu parsellerin cephe aldığı cadde ve sokaklar için alınmış bir yol boyu ticaret kararı bulunmamaktadır.
2-) İmar Planlarıyla belirlenen parsel kullanım fonksiyonu ancak yeni bir imar planıyla değiştirilebilir.
Belediye Başkanının Olur’uyla fonksiyon değişikliği yapılamaz.
İmar Durumu belgelerinden ve belediyenin kurum içi / kurum dışı yazışmalarından da anlaşılacağı üzere 125 ada 2 parsel ile 124 ada 3 parselin kullanım fonksiyonu konut olup başka bir amaçla kullanılamayacağı yönetmelikle sabit olduğu halde düzenlenen yapı ruhsatlarında Belediye Başkanının Olur’uyla KONUT+TİCARET fonksiyonuna sahipmiş gibi işlem yapılmak suretiyle dava konusu parsellerde fazladan ve yönetmeliğe aykırı olarak 125 adet dükkan inşa edilmiştir.
3-) İmar planlarında ve imar durum belgelerinde belirtildiği gibi 125 ada 2 parsel ile 124 ada 3 parsel sayılı taşınmazlar AYRIK NİZAM yapılaşma koşullarında iken bina yaklaşma mesafelerine uyulmadan BİTİŞİK NİZAM şeklinde bloklar yapılmış ve bu blokların zemin ve bodrum katları ile blokların arasında yer alan çekme mesafelerine de mevzuata aykırı olarak ticari bölümler yapılmıştır.
4-) Yapı yaklaşma mesafesini düşük metraj tutabilmek için zemin katları bina yüksekliğine katmayıp 60.50 yüksekliği geçirmemeye çalışılmıştır.
Dolayısıyla bina yüksekliğine bağlı olarak hesaplanan bahçe mesafeleri de eksik hesaplanmıştır.
5-) Yapıların taban oturumu da eksik hesaplanmıştır. 125 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen. A-B-C-D-E-F-G-H-I-K1-K2-K3 blokların taban alanı dışında ”L” blok olarak gösterilen yerler için de taban alan hesabı yapıldığında hemen hemen parselin tamamı taban alanı olarak kullanılmış görünmektedir. 124 ada 3 parselde de durum aynısıdır. A-B-C-D-E blokların taban oturumuyla “F” Bloğun taban alanı toplandığı zaman çok fazla taban alanı kullanılmış olduğu görünmektedir.
6-) Taban alanı ve bina yükseklikleri eksik hesaplanarak emsal fazlalıkları kamufle edilmek istenmiştir.
*** Yargıtay 14. HD.8.6.2010 Tarih. 2010/3897 Esas. 2010/6681 Karar. “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26 ve 27. maddelerindeki hükümler gereğince yasadaki ayrık durumlar hariç her turlu inşaatın yetkili mercideki alınacak ruhsat ve yetkili merciin onayladığı plana uygun yapılması gerekir.
Şayet bir inşaata ruhsatsız başlanmış veya ruhsat olmakla birlikte inşaat ruhsatın eki olan projesine aykırı yapılmışsa o inşaat “kaçak inşaat” kabul edilir ve aynı yasanın 32. maddesi uyarınca da yıkıma tabi tutulur. Yasalar uyarınca yıkımı zorunlu olan bir yerin ekonomik değer olarak varlığı da düşünülemez.

Beylikdüzü’nde milyar dolarlık imar vurgunu!
Giriş Yap

Süper Kulüp ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!